ThaiRainbowArchive: Catalogue
THAI RAINBOW ARCHIVE
โครงการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในประเทศไทยDigitised Thai Gay, Lesbian and Transgender Magazines and Periodicals
รายชื่อนิตยสารและสิ่งพิมพ์ของเกย์ เลสเบี้ยนและคนข้ามเพศที่ถูกแปลงเป็นดิจิตอล
The materials being scanned are listed here in four sections, in order of their importance for academic research purposes. The oldest and historically most important magazines have been scanned first, and made available on this website.

Please note that for most magazines no definitive list of the total number of issues published is available. The magazines listed here are no longer published. The listed contact details for the publishers and editors of most magazines are no longer current, and in many cases non-de-plumes were used by magazine staff to avoid identification by the Thai authorities. In most cases, the magazines' listed contact addresses are long-defunct post office boxes. Furthermore, most magazines were published without an ISSN. The number of issues for each magazine listed here is that currently known to the Thai Queer Resources Centre (TQRC).

The TQRC's collection of magazines is still incomplete. A blank space against a magazine issue in the catalogue section of this website indicates a missing issue that the TQRC is still seeking. Further donations are still needed.

All 600dpi tiff files will be held in the following locations:


The British Library, London
National Library of Australia, Canberra

Hard copies of the magazines will eventually be held in the Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Center in Bangkok
เอกสารที่ถูกแปลงเป็นดิจิตอลต่อไปนี้แบ่งเป็น 4 ประเภท โดยขึ้นอยู่กับความสำคัญต่อการศึกษาวิจัย นิตยสารที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชิงประวัติศาสตร์และเก่าแก่ที่สุดจะถูกนำมาแปลงเป็นดิจิตอลก่อน และจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์นี้

โปรดสังเกตว่านิตยสารส่วนใหญ่จะไม่มีการสรุปจำนวนที่มีการจัดพิมพ์ที่ชัดเจน รายชื่อนิตยสารที่อยู่ในที่นี้ไม่มีการพิมพ์เผยแพร่แล้ว รายละเอียดสำหรับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผู้จัดพิมพ์และบรรณาธิการของนิตยสารส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และในหลายๆกรณี นามปากกาของนักเขียนประจำนิตยสารก็ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากทางการ ที่อยู่สำหรับการติดต่อนิตยสารทางตู้ไปรษณีย์ก็ยกเลิกไปแล้ว นอกจากนั้น นิตยสารส่วนใหญ่ตีพิมพ์โดยปราศจากเลขรหัส ISSN ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์สากล จำนวนฉบับของนิตยสารแต่ละชนิดที่อยู่ในที่นี้เป็นสิ่งที่ศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทยได้รวบรวมขึ้นตามที่ค้นพบ

การจัดเก็บนิตยสารของศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศฯยังไม่สมบูรณ์ รายชื่อที่เว้นว่างไว้ในเว็บไซต์นี้คือนิตยสารฉบับที่ยังหาไม่เจอ ซึ่งศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศฯกำลังรวบรวมและตามหาอยู่ การบริจาคนิตยสารจึงยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องการ

ข้อมูลทิฟฟ์ไฟล์ขนาด 600dpi จากการแปลงเป็นดิจิตอลจะถูกเก็บรักษาไว้ที่

    หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ลอนดอน
    หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย แคนเบอร์ร่า

    ส่วนเอกสารต้นฉบับของนิตยสารทั้งหมดอาจจะเก็บรักษาไว้ที่สถาบันทางวิชาการหรือองค์กรของเกย์ เลสเบี้ยนและคนข้ามเพศในกรุงเทพฯ


1. Community Organisation Newsletters

Julasan Kunlagay F.A.C.T. Sheet: 42 known issues

AN – Another Way Magazine: 23 known issues

Anjaree-san: 27 known issues

Jot-mai Khao Anjaree: 15 known issues

Khon Nork: 10 known issues

Pink Ink: 8 known issues

Sai Fon Ton Rung Newsletter (RSAT Magazine): 12 known issues

Sai Fon Ton Rung Lady: 1 known issue
Sai Fon Ton Rung TG: 1 known issue

More Than Man (MPlus Magazine): 20 known issues

GLBT Variety (MPlus Magazine): 1 known issue

Ban Simuang / Violet Home 2 known issues

1. จดหมายข่าวขององค์กรเกย์ เลสเบี้ยนและคนข้ามเพศ

จุลสารกุลเกย์ จำนวน 42 ฉบับ

นิตยสารแอน an จำนวน 23 ฉบับ

อัญจารีสาร จำนวน 27 ฉบับ

จดหมายข่าวอัญจารี จำนวน 15 ฉบับ

คนนอก จำนวน 10 ฉบับ

พิงค์อิงค์ จำนวน 8 ฉบับ

สายฝนต้นรุ้ง (สิ่งพิพม์สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย) จำนวน12 ฉบับ

สายฝนต้นรุ้ง หญิงรักหญิง จำนวน 1 ฉบับ
สายฝนต้นรุ้ง สาวประเภทสอง จำนวน 1 ฉบับ

มอร์ แดน แมน (สิ่งพิมพ์ขององค์กรเอ็มพลัส) จำนวน 20 ฉบับ

แอลจีบีที วาไรตี้ (สิ่งพิพม์ขององค์กรเอ็มพลัส) จำนวน 1 ฉบับ

บ้านสีม่วง จำนวน 2 ฉบับ
2. Commercial Magazines from the 1980s

Boy Magazine: 1 known issue

Cherngchai: 1 known issue

Gaysorn Prasopkan: 11 known issues.

Midway: 103 known issues

Mithuna Junior: 96 known issues

Morakot ("Emerald"): 129 known issues

My Way: 3 known issues

Neon: 108 known issues

2. นิตยสารเชิงพาณิชย์ในทศวรรษ 1980

นิตยสารบอย จำนวน 1 ฉบับ

นิตยสารเชิงชาย จำนวน 1 ฉบับ

เกสรประสบการณ์ จำนวน 11 ฉบับ

นิตยสารมิดเวย์ จำนวน 103 ฉบับ

นิตยสารมิถุนาจูเนียร์ จำนวน 96 ฉบับ

นิตยสารมรกต จำนวน 129 ฉบับ

นิตยสารมายเวย์ จำนวน 3 ฉบับ

นิตยสารนีออน จำนวน 108 ฉบับ
3. Commercial Magazines from the 1990s

Chap: 8 known issues

GR: 27 known issues

Horng Ha Liam (The Five-sided Room): 128 known issues

Male: 35 known issues

N'YAH!: 4 known issues

New Half: 4 known issues

Prasopkan Khrang Raek ("First Time Experiences"): 5 known issues

San Simuang: 2 known issues

Violet 29 known issues

Weekend Men: 92 known issues

Guy: 12 known issues

3. นิตยสารเชิงพาณิชย์ในทศวรรษ 1990

นิตยสารแช็ป จำนวน 8 ฉบับ

นิตยสารจีอาร์ จำนวน 27 ฉบับ

นิตยสารห้องห้าหลี่ยม จำนวน 128 ฉบับ

นิตยสารเมล จำนวน 35 ฉบับ

นิตยสารนะยะ จำนวน 4 ฉบับ

นิตยสารนิวฮาล์ฟ จำนวน 4 ฉบับ

นิตยสารประสบการณ์ครั้งแรก จำนวน 5 ฉบับ


นิตสารสาส์นสีม่วง ไม่ทราบจำนวน

นิตยสารไวโอเลต จำนวน 29 ฉบับ

นิตยสารวีคเอ็นเมน จำนวน 92 ฉบับ

นิตยสารกาย จำนวน 12 ฉบับ
4. Commercial Magazines from the Early 2000s

Z-Men: 16 known issues

Thai Guys: 44 known issues

4.นิตยสารเชิงพาณิชย์ ในช่วงต้นทศวรรษ 2000

นิตยสารซี-เมน จำนวน 16 ฉบับ

นิตยสารไทยกาย จำนวน 44 ฉบับMain


The Thai Rainbow Archive Project acknowledges the assistance of the Research School of Pacific and Asian Studies, College of Asia and the Pacific, Australian National University in the hosting of this site.
URL: http://ThaiRainbowArchive.anu.edu.au/catalogue.htm
© Copyright: Peter A. Jackson, Australian National University
Page constructed by Carolyn Brewer.
Last modified: 29 August 2012 1410